logotyp_projektu

Cel Operacji:

Celem operacji jest produkcja najwyższej jakości miodu z wykorzystaniem systemu IoT (internetu rzeczy). Zastosowanie systemu informatycznego, który dotyczy technologii internetu rzeczy, umożliwi pozyskiwanie produktu, technologii, metod organizacji i marketingu oraz wsparcia lokalnego rynku doskonałej jakości miodu, dzięki ograniczeniu chorób pszczół i zanieczyszczeń miodu.

Opis Operacji:

Pszczelarstwo z jednej strony jest niszową i konserwatywną gałęzią rolnictwa i cieszy się niewielkim zainteresowaniem wśród młodych rolników, z drugiej zaś staje się popularne wśród ludzi mieszkających w miastach. Unowocześnienie produkcji pszczelarskiej, polegające na zaadoptowaniu nowoczesnych rozwiązań IoT (Internetu rzeczy), spowoduje, że pszczelarstwo stanie się atrakcyjniejsze dla młodego pokolenia bez utraty jego pozostałych walorów, zwłaszcza przyjemności obcowania z pszczołami. Zarządzanie procesem produkcyjnym stanie się łatwiejsze, mniej czasochłonne. Pszczelarstwo stanie się również bardziej odpowiedzialne, a produkcja zrównoważona pod względem wpływu na środowisko naturalne. Obecnie zgłaszane są obawy dotyczące braku odpowiednich kompetencji u osób podejmujących się amatorsko utrzymywania pszczół, zwłaszcza w mieście, ale nie tylko. Brak doświadczenia i brak czasu rodzi ryzyko występowania częstych rójek, co w miastach nie tylko nie jest akceptowane społecznie, ale i stwarza niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Podobnie, w pasiekach amatorskich może dojść do przeoczenia rozpoczynających się, czy już toczących się w rodzinie pszczelej procesów chorobowych, co stwarza ryzyko epidemiologiczne dla lokalnej i sąsiednich populacji pszczoły miodnej, a nawet populacji dzikich zapylaczy. System inteligentnego ula wyposażonego w czujniki monitorujące stan rodziny i przesyłający zdalnie informacje wraz z interpretacją ich znaczenia, ułatwi bieżącą kontrolę nad stanem rodziny pszczelej, umożliwi zdalne konsultacje ze specjalistami, np. lekarzami weterynarii. Możliwość natychmiastowego wykrycia zatrucia pszczół pestycydami umożliwi szybką reakcję pszczelarzowi, nawet jeśli znajduje się on daleko od pasieki. Pasieki wyposażone w rozwiązania, które będą rezultatem operacji, współtworzyć będą system szybkiego reagowania dla służb weterynaryjnych oraz budować niezwykle cenną bazę zobiektywizowanych danych dla nauki. To z kolei pomoże w ograniczeniu presji, jaką pszczoła miodna wywiera na populacje zapylaczy dziko żyjących oraz w opracowaniu wzorców postępowania z pszczołami w celu ograniczenia stosowania środków leczniczych. System inteligentnego ula będzie również sprzyjał utrzymywaniu lokalnych populacji rodzimego podgatunku pszczoły miodnej, co przyczyni się do ograniczenia troski o zachowanie zasobów genetycznych.

Informacje o projekcie:

Skład Grupy Operacyjnej:

1.Vivende sp. z o.o,
2.Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
3.Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
4. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (ZODR) z siedzibą w Barzkowicach,
5.Aniela Staszewska,
6.Andrzej Karbowy.

Budżet Operacji:

Budżet całkowity:2 661 755,18 zł
Kwota pomocy : 2 346 349,00 zł